MarjattaLaiho Jokainen ei ole hyvä jossakin – mutta kelpaa silti ihmiseksi.

#metoo #youtoo #herhimothertoo #ustoo #themtoo

Olen kurkkuani myöten täynnä tätä termisekoilua.

Vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus!

Tasa-arvo on yhdenvertaisuuden synonyymi.

 

Kuten myös samanarvoisuus, tasavertaisuus, samanvertaisuus, yhdenarvoisuus (joissakin tilanteissa synonyymisanakirjan https://www.synonyymit.fi/ mukaan myös yhtäsuuruus, yhdenmukaisuus – muttei käsittääkseni merkityksessä 'samanlaisuus', vaan esimerkiksi oikeuksien tai velvollisuuksien vastaavuudessa).

Synonyymisanakirja tuntee tasa-arvolle synonyymiksi yhdenvertaisuuden, mutta ei yhdenvertaisuudelle synonyymiksi tasa-arvoa. Kuinka ihmeessä?

 

Wikipedian selitys: "Vapaus, veljeys ja tasa-arvo – alkuperäisen ranskankielisen ilmaisun Liberté, Égalité, Fraternité mukaisessa järjestyksessä vapaus, tasa-arvo, veljeys – on nykyisen Ranskan tasavallan tunnuslause. Se on perintöä suuresta vallankumouksesta ja sen ihanteista. Tunnuslauseen esitti Ranskan kansalliskokouksen hyväksyttäväksi markiisi de La Fayette vuonna 1789. Alun perin tunnuksessa oli neljäskin osa, ja se kuului: Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort ('Vapaus, tasa-arvo, veljeys tai kuolema')." https://fi.wikipedia.org/wiki/Vapaus,_veljeys_ja_tasa-arvo

 

Tasa-arvo

Suomessa on voimassa "Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta", jota kutsutaan tavallisesti tasa-arvolaiksi. Se on säädetty 8.8.1986/609, ja sitä on paikkailtu myöhemmin, esimerkiksi ensimmäistä pykälää:

"1 § (30.12.2014/1329) Lain tarkoitus

"Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä."


"Korkeammasta kädestä" saatuna on heti toiseen pykälään laitettu rajaus.

"2 § Lain soveltamisalan rajoitukset

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta:

1) evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan eikä muiden uskonnollisten yhdyskuntien uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan; eikä

2) perheenjäsenten välisiin taikka muihin yksityiselämän piiriin kuuluviin suhteisiin."

Momentti 2 vaikuttaa kylläkin voivan olla lähtöisin pelkästään erään naapurimaamme maallisen jumalhallitsijan, eikä ehkä sittenkään koko kristikunnan jumalan kädestä. Ainakaan, jos viimeksi mainittu on – pappiensa väitteiden mukaan – "Rakkauden Jumala".

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609?search%5Btype%5D=pik...

 

On käsittämätöntä, että suomenkieliseen keskusteluun, jopa asiatuntijapiireissä, on pesiytynyt harhanäkemys, että "tasa-arvo" olisi pelkästään eri sukupuolten (ja nyky-ymmärryksen mukaan myös muunsukupuolisten ja sukupuolettomien) välille asettuva ilmiö, joka ei kattaisi kaikkia mahdollisia ihmisten keskinäisiä epätasa-arvoisuuden ilmenemiä. Ei Ranskan vallankumouksen aikaan varmasti juuri kukaan uskaltanut edes haaveilla feministisestä tasa-arvokäsityksestä, jossa miehelle ei monella tavoin kuuluisi eittämätön valta-asema "naiseensa" nähden ja koko ihmisyhteisössä automaattisesti miehille erioikeuksia naisiin verrattuna. Ja tietenkin "isän valta" lapsiin ja palkollisiinkin kohdistuvana. Silloin lienee ollut radikaaleimpienkin vallankumouksellisten päässä vankka usko CIS-sukupuolisuuden kyseenalaistamattomuuteen – ja ehkä myös heteroseksuaalisuuden "luonnonmukaisuuteen", josta poikkeaminen olisi jotenkin vahingollista asianomaisille & ympäristölle, ja itsessään pahaa, sairasta tai "syntistä". Enkä usko, että ranskalaismiehet olisivat olleet innokkaita joukolla luopumaan perusteettomasta ylivallastaan, vaikka jotkut ehkä teoriassa myönsivätkin sukupuolisyrjinnän vääryydeksi.


Tasa-arvolain pointti onkin sen "tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä". Selkeä ilmaus "sukupuolisyrjimättömyys työelämässä" tai vastaava lain nimessä olisi estänyt sanasekoilun. Laki kylläkin koskee myös oppilaitoksia, järjestöjä ja kuluttajuutta. Mutta käsite ”tasa-arvo” on kaikenlaista eriarvoistamisen poissaoloa, on typerää ”omia” se millään foorumilla pelkästään yhden kapean sektorin, ”naisoletettujen” ja ”miesoletettujen” yhteyteen.

 

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuslaki säädettiin 30.12.2014/1325. Se kattaa yksinkertaisella kaupunkilaisjärjellä ymmärrettynä koko tasa-arvolain sisällön.


"1 § Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

2 § Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa.

Lakia ei kuitenkaan sovelleta yksityis- eikä perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan eikä uskonnonharjoitukseen."

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325?search%5Btype%5D=pik...

Sama rajaus kuin sukupuolten tasa-arvon laissa siis. Ei yhdenvertaisuutta kodeissa eikä kirkoissa! Paitsi joiltakin osin sentään naispappien osalta.


Yhdenvertaisuuslailla on suhteita:

”3 § Suhde muuhun lainsäädäntöön

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).

Rangaistus syrjinnästä, työsyrjinnästä ja kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säädetään rikoslaissa (39/1889).

Hyvän tavan vastaisen markkinoinnin kiellosta säädetään kuluttajansuojalaissa (38/1978).”


Olin ällistynyt, kun Suomeen säädettiin tasa-arvolain rinnalle yhdenvertaisuuslaki. Eikö olisi ollut yksinkertaisinta laajentaa jo voimassa ollutta lakia koskemaan muutakin kuin sukupuolisyrjintää tai kumota se kokonaan ja lisätä selvennykseksi mahdollisesti tarpeelliset kohdat uuteen lakiin. En tiedä, osaavatko juristit saivarrella jokaisessa epäillyssä syrjintätapauksessa keissin jommankumman lain piiriin yksiselitteisesti kuuluvaksi. Minä en osaisi.

Tasa-arvoa ei voi olla ilman yhdenvertaisuutta, eikä yhdenvertaisuutta ilman tasa-arvoa. Kyse on samasta asiasta.

 

Mutta entä ne vapaus ja veljeys?

Vapaus on sitä, että saa olla. Kenenkään elämistä ja toimimista kotiplaneetallamme ja sosiaalisissa yhteisöissämme ei saa kyseenalaistaa sinänsä eikä rajoittaa kuin muiden vapauden turvaamiseksi tarpeellisessa määrin ja muiden yhdenvertaisuuden varmistamiseksi, veljeyden hengessä. Ranskan kielessä ei ole (nettisanakirjan mukaan) kätevää ilmausta erikseen sisaruudelle, mikä suomessa on hyvin luonteva termi. ”Solidarité féminine” on kömpelö ”naisyhteenkuuluvuuden tunne”, ja vastaava solidaarisuus voi olla maskuliininenkin.

Sisaruus / veljeys ei välttämättä ole isohalimaista positiivisten tunteiden vyöryä kaikkia kanssaihmisiä kohti. Se on rationaalisen ajattelun tuloksena syntynyt oivallus, että jos joku ihminen katsoo olevansa oikeutettu tekemään vääryyttä jollekulle toiselle ihmiselle, hän antaa samalla kelle tahansa periaatteellisen luvan kohdella itseään väärin. Äärimmillään sisaruuden & veljeyden puute on ”vahvemman oikeutta” ottaa väkivalloin pois heikommilta ihmisenä olemisen edellytykset. Se voi olla avoimen fyysisen väkivallan ohella toimeentulomahdollisuuksien riistämistä, avuttoman heitteille jättöä tai yhteisöstä ulos sulkemista. Älyllisesti nähdyssä yhdenvertaisuudessa ja oikeuden kohtuullisen hyvään elämään ymmärtämisessä syntymäoikeudeksi maapallon asukkaalle ei kukaan loukkaa toisen ihmisoikeuksia tietoisesti. Sitä on veljeys. Sitä on sisaruus. Sitä on ihmisyys.

 

”Vapaus, tasa-arvo, veljeys tai kuolema!”

Kuolemaa ja kuihtumista on se, mikä ei ole elävää kasvua ja kukintaa. Tuhannet ihmiset ovat aikojen mittaan antaneet henkensä eri ihmiskulttuureissa sen puolesta, että kaikilla olisi inhimillisesti antoisa vapaus, samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla ja tilaisuus kokea syvä yhteytensä kaikkiin muihin ihmisiin. Mikä vimma saa osan lajitovereistamme tuhlaamaan älylliset, tieteelliset ja tekniset resurssinsa toisten tappamiseen? Vapauden, yhdenvertaisuuden ja inhimillisen yhteisyyden tunteen – laajentuen myös toisiin tunteviin ja tiedostaviin olentoihin kuin me – varassa saisimme elää mukavalla Maa-planeetallamme, ei vailla huolen häivää, mutta pelkäämättä toisiamme ja edistykseen rynnäten kaikilla elämänalueilla. 

Me ihmiset olemme osa olevaisuutta. Ei ole olemassa ”ihmisen hallitsemaa maailmaa” ja ”luontoa” siitä irrallaan. Ihminen kaikkine tieteen saavutuksineen, teknisine laitteineen, tuotantoprosesseineen ja kulutustottumuksineen, joita muussa eläintoiminnassa kotiplaneetallamme ei esiinny, toimii ekosysteemimme sisällä. Meillä on ylivertainen älykkyys vaikuttaa elinympäristöömme ja omien laumojemme tapaan elää yhdessä. Sille on luotu mainiot raamit YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa 10.12.1948. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=fin

 

”1. artikla.

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

 

2. artikla.

Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.


3. artikla.

Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

 

4. artikla.

Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä.


5. artikla.

Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.


6. artikla.

Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.”

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Toni Rintala

"Tasa-arvo on yhdenvertaisuuden synonyymi."

No ei nyt ihan. Toiset meistä arvokkaampia ja saavat parempaa palkkaakin.
#120db

Toimituksen poiminnat